VSCODE如何做到快捷键输出字符"________"(连续8个下划线)

VSCODE如何做到快捷键输出字符"________"(连续8个下划线)
类似用notepad++的宏,可以用快捷键快速输出,我不太会配置vscode,请教

备案号:京ICP备17009874号-2