PackageCompiler 打包后路径获取问题

请问使用PackageCompiler 打包后,如何获取exe的执行路径,或者打包的时候可否将一些资源文件打包进去

# code