"with 2 methods"何意?

定义函数,返回“with 2 methods”,何意?怎么来的?
function pos(ax, cz=0)
println(“$ax, $by, $cz”)
end
image

julia> function pos(ax, by, cz=0)
       println("$ax, $by, $cz")
       end
pos (generic function with 2 methods)

julia> methods(pos)
# 2 methods for generic function "pos" from Main:
 [1] pos(ax, by, cz)
     @ REPL[57]:1
 [2] pos(ax, by)
     @ REPL[57]:1

建议多看看文档再提问。大多数教程不全,而且 Julia 还在快速发展,教程的某些部分很快就会过时。

好的,谢谢,其实这正是体现了Julia的 Multiple dispatch?–函数具体实现为二种:一种是带默认参数cz的,一种是不带默认参数cz的