matlab和julia同一种子生成的随机数不同

matlab

rng(789)
a = rand(3,3)

显示:

 a = [0.3233  0.6244  0.0106;
   0.2302  0.9754  0.0247;
   0.7938  0.7589  0.1110]

Julia

using Random
Random.seed!(789)
b = rand(3, 3)

显示:

3×3 Matrix{Float64}:
 0.694957 0.765287 0.470964
 0.981359 0.387223 0.915856
 0.689701 0.557929 0.117782

为什么这两个语言生成的不一样?这两个语言的不都是默认通过Mersenne Twister 生成随机数的吗?

不久前有人在 discourse 上问过类似的问题

1 个赞

非常有用,感谢回复 :smiley: