Julia1.0 编写函数 如何正确引用包

大家好, 问题如题, 我想在函数中应用某个包中的函数, 类似代码:

function test()
   using Plots
   x = collect(1:10)
   y = x +1
   plot(x,y)
end

报错信息:

syntax: "using" expression not at top level
include_string(::Module, ::String, ::String) at loading.jl:1005
include_string(::Module, ::String, ::String, ::Int64) at eval.jl:30
(::getfield(Atom, Symbol("##108#113")){String,Int64,String})() at eval.jl:91
withpath(::getfield(Atom, Symbol("##108#113")){String,Int64,String}, ::Nothing) at utils.jl:30
withpath at eval.jl:46 [inlined]
#107 at eval.jl:90 [inlined]
hideprompt(::getfield(Atom, Symbol("##107#112")){String,Int64,String}) at repl.jl:76
macro expansion at eval.jl:89 [inlined]
(::getfield(Atom, Symbol("##106#111")){Dict{String,Any}})() at task.jl:85

十分感谢

using 写在最外层试下

1 个赞

昨天在QQ群里面, 已经得到解答, 解决方案:

1, 在写函数时, 应用某个包的函数, 直接用就行, 在应用时, 提前写上 : using package

2, 也可以在写函数时, 写上包的名称: package::function, 也是可以的.

以上两种都可以解决上面的报错.

1 个赞